Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder vid Smörslottsgatan (BoStad2021)

Detaljplanen möjliggör en förtätning av befintlig bostadsbebyggelse med ytterligare ca 500 nya lägenheter på ytor som idag utgör parkering, grönyta och förskola. En ny förskola med sex avdelningar föreslås ersätta den befintliga förskolan. Förslaget omfattar skivhus utmed Smörslottsgatan och Östra Torpavägen och punkthus i områdets södra del. Parkering föreslås ske i parkeringsgarage under den nya bebyggelsen. Lokaler för verksamheter möjliggörs i entréplan i alla byggnader inom området.Denna plan ingår i BoStad2021
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörer. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2018-01-10, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5376.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.058563222357886,57.720007808679675]},"properties":{"id":"BN0350/14","name":"Sävenäs - Bostäder vid Smörslottsgatan (BoStad2021)","address":"","preamble":"","header":"Sävenäs - Bostäder vid Smörslottsgatan (BoStad2021)","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0350/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 263
 • Planerade bostadsrätter 253
 • Övrigt Här planeras för 550 lägenheter samt en ny förskola. 88 lägenheter byggstartade 2018. Färdigställda bostäder 2020-2021: 88 bostadsrätter av Balder 161 hyresrätter samt 165 bostadsrätter av Wallenstam K-Fastigheter 102 hyresrätter

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0350/14
 • Diarienummer FK FN2915/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2018-12-31
 • Projektavslut 2019-12-31

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Albertina Henriksson

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 12
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Balder/Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.