Plan- och byggprojekt

Angered - närsjukhus, handel och ca 130 nya bostäder.

Illustration: White arkitekter

Utbyggnaden av allmän plats är färdigställd liksom uppförandet av nytt närsjukhus.

Byggstart av de norra kvarteren i planområdet för bostäder, handel, kontor och parkering återstår. Tidplanen för detta är i dagsläget oklar då ny fastighetsägare kommer att ta över fastigheterna.Hur kan Angereds Torg byggas ut? Angereds centrum är platsen för offentlig och kommersiell service i nordöstra Göteborg och en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken.Avsikten är att den nya bebyggelsen ska bidra till att utveckla Angereds centrum till en trivsam och attraktiv plats att besöka och leva i.

Vad händer just nu?

Äldreboendet med 72 lägenheter byggstartades kvartal 3 2017.

Gatuarbeten såsom flytt av Titteridammsvägen, ombyggnad av Hästhagen och Triörgatan samt uppsättning av bullerplank på Hästhagen med mera har färdigställts liksom ombyggnad av kollektivtrafikknutpunkten.
Byggstart av bostäder, handel och hotell är ej fastställt, mer information lämnas av Fastighets AB Balder

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.049052397954851,57.79706797437609]},"properties":{"id":"BN0320/08","name":"Angered - närsjukhus, handel och ca 130 nya bostäder.","address":"","preamble":"","header":"Angered - närsjukhus, handel och ca 130 nya bostäder.","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0320/08","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 72
 • Planerade bostadsrätter 130
 • Övrigt Västfastigheter är ansvarig för närsjukhuset och kontaktperson är Gunnemar Olsson, 031-704 70 86. 54 hyresrätter färdigställda av Framtiden Byggutveckling 2021.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0320/08
 • Diarienummer FK FN08/0264
 • Planens formella namn Handel, bostäder m m vid Angereds Torg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun, Lidl Sverige KB och K/S Angered

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.