Plan- och byggprojekt

Kålltorp - Handel, bostäder mm vid Munkebäcks Allé

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av handel, kontor och bostäder på platsen som idag rymmer bland annat en dagligvarubutik. Genom att tillföra bostäder till området och ställa krav på öppna bottenvåningar mot omgivande gator ska planförslaget bidra till att nå stadens mål om blandstad och attraktiva gaturum.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.023075011237955,57.72332346633423]},"properties":{"id":"BN0284/20","name":"Kålltorp - Handel, bostäder mm vid Munkebäcks Allé","address":"","preamble":"","header":"Kålltorp - Handel, bostäder mm vid Munkebäcks Allé","body":"Plan standardförfarande - startskede. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0284/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0284/20
 • Diarienummer FK FN6849/20
 • Planens formella namn Detaljplan för handel, bostäder mm vid Munkebäcks Allé inom stadsdelen Kålltorp

Kontaktuppgifter

Martin Steen

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 23
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna Nordvall Forsberg

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 73
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.