Plan- och byggprojekt

Nya gator, gång- och cykelbanor i Biskopsgården

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Bisk opsgården.

Vad händer just nu?

Blåsvädersgatan förlängs och kompletteras med gång- och cykelbana

En ny gata med vändplats byggs i förlängningen av Blåsvädersgatan fram till Byvädersgången. Utmed den nya gatan och på sträckan mellan Värmegatan och Köldgatan anläggs en ny gång- och cykelbana.

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer TK
TK0768/09
Planens formella namn
Biskopsgården - bostäder mellan södra och norra Biskopsgården

Handläggare