Plan- och byggprojekt

Johanneberg - 300 studentbostäder och nya lägenheter vid Eklandagatan

Nya bostäder i Johanneberg.
Illustration: KUB arkitekter och Sweco-FFNS

I ett förslag till ny detaljplan kan före detta institutionen Matematiskt centrum vid Eklandagatan byggas om till ca 300 studentbostäder samtidigt som nya bostadshus med totalt ca 70 lägenheter kan byggas i området. Planen ger även utrymme för verksamhetslokaler i Matematiskt centrum och ett klubbhus vid Mossens Idrottsplats.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98214615890347,57.68512813866364]},"properties":{"id":"BN1122/04","name":"Johanneberg - 300 studentbostäder och nya lägenheter vid Eklandagatan","address":"","preamble":"","header":"Johanneberg - 300 studentbostäder och nya lägenheter vid Eklandagatan","body":"Inflyttning - färdigställt. - bostäder - överklagad","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1122/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 46

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1122/04
 • Diarienummer FK FN0176/06
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder mm vid Eklandagatan, fd Matematiskt centrum.

Aktuell tidplan

 • Byggstart Andra kvartalet 2014
 • Inflyttning 2015 första halvåret
 • Projektavslut 2015

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Christian Schiötz

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 60
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad samt privata markägare.

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 10. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.