Plan- och byggprojekt

Backaplan - 2000 lägenheter i Östra Kvillebäcken

Illustration: Erséus Arkitekter AB

Östra Kvillebäcken utgör den första etappen i förnyelsen av Backaplansområdet med ca 1600 bostäder. Här blandas attraktiva bostäder med inbjudande gaturum, torg och grönstråk för rekreation samt inslag av viss handel och verksamheter. Syftet är att skapa en trivsam, dynamisk och trygg stadsmiljö med närhet till allmänna kommunikationer och med stor interaktion med omkringliggande stadsdelar.

Vad händer just nu?

Området är färdigbyggt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.93011956705625,57.72379114944868]},"properties":{"id":"BN0965/04","name":"Backaplan - 2000 lägenheter i Östra Kvillebäcken","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - 2000 lägenheter i Östra Kvillebäcken","body":"Inflyttning - färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0965/04","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 700
 • Planerade bostadsrätter 1300
 • Övrigt Totalt kommer ca 2 000 bostäder att byggas inom området.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0965/04
 • Diarienummer FK FN1452/06
 • Planens formella namn Detaljplan för Östra Kvillebäcken, södra delen inom stadsdelarna Kvillebäcken och Brämaregården.

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2011
 • Byggstart 2011
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Maria Brandt

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 10 67
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Älvstranden Utveckling AB, Wallenstam,
NCC och Göteborgs Stad.

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.