Plan- och byggprojekt

Tuve - Ändring av detaljplan för S:t Jörgens golfbana (motionsanläggning)

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Tuve.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad av befintlig motionsanläggning, samt öka exploateringstalet för att möjliggöra en vidare utveckling av verksamheten.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-05-30, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5476.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0865/16
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-4673 för S:t Jörgen golfbana (Motionsanläggning) inom stadsdelen Tuve

Handläggare

Markägare

Privat