Plan- och byggprojekt

Backa - Boende med särskild service vid Övralidsgatan

Övralidsgatan
Foto: Ida Lennartsson stadsbyggnadskontoret

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av ett nytt boende med särskild service (BmSS boende) med åtta lägenheter. Den befintliga förskolan ges genom denna detaljplan planstöd samt möjlighet att utöka med en avdelning, till största del genom ett andra våningsplan.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.97829927242064,57.75440843369406]},"properties":{"id":"BN0845/09","name":"Backa - Boende med särskild service vid Övralidsgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - Boende med särskild service vid Övralidsgatan","body":"Inflyttning - färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0845/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 6
 • Övrigt 6 lägenheter med särskild service (BmSS)

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0845/09
 • Diarienummer FK FN4959/10
 • Planens formella namn Bostäder vid Övralidsgatan inom stadsdelen Backa

Aktuell tidplan

 • Byggstart Andra kvartalet 2014

Kontaktuppgifter

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.