Plan- och byggprojekt

Backa/Gamlestaden - Marieholmstunneln

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa, Gamlestaden.

Planområdet ligger nordost om Tingstadstunneln på båda sidor om älven. Detaljplanen innebär att Marieholmstunneln med tillhörande anslutningar kan byggas. Det innebär också ändringar av lokalvägnät och kvartersmark för verksamheter i Marieholm och Tingstad.

Vad händer just nu?

Utbyggnaden av Marieholmstunneln pågår.
Länk till Trafikverket - Marieholmstunneln

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0843/03
Diarienummer FK
FN1078/03
Planens formella namn
Marieholmstunneln och angränsande verksamheter inom stadsdelarna Backa och Gamlestaden.

Handläggare