Plan- och byggprojekt

Nordstan - utökning av Femman-huset

SDN Centrum. Stadsdel Nordstaden.

Syftet är att möjliggöra en påbyggnad i tomtens västra del (Femman-huset) i Nordstaden. Detta medför en justering av byggrätterna inom kvarteret 8 Köpmannen tomt 24.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 9 mars 2010. För gällande plan hänvisas ni till detaljplan för Nordstan och Hotel Eggers.

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0837/09
Diarienummer FK
FN0181/10
Planens formella namn
Detaljplan för Femman-huset

Handläggare

Markägare

Hufvudstaden AB