Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Nöjespark och hotell söder om Liseberg

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utvidga Lisebergs nöjespark söderut med hotell och nöjespark i form av en inomhusvattenpark, samt att skapa attraktiva offentliga miljöer utmed Mölndalsvägen och Mölndalsån.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2019-12-12). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0830/16
Diarienummer FK
FN0454/04
Planens formella namn
Detaljplan för Nöjespark och hotell söder om Liseberg, inom stadsdelen Krokslätt mfl.

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och Liseberg AB