Plan- och byggprojekt

Kärra Centrum - Utveckling av centrum och eventuellt nya bostäder

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Kärra.

Programarbetet syftar till att utreda områdets potential och behov. Det ska också pröva möjligheterna att komplettera med nya bostäder samordnat med en utveckling och eventuell ombyggnad av Kärra centrum. Avsikten är att programmet ska landa i en inriktning för kommande detaljplanearbeten avseende möjlig utveckling av centrum, inpassning av kompletterande bebyggelse och trafikmiljöfrågor.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelsen för programmet blev godkänt av byggnadsnämnden 2013-06-20. Byggnadsnämnden beslutade också att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att starta detaljplanearbetet för etapp 1.

Nästa tillfälle att påverka är när detaljplanen för etapp 1 är ute på samråd.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - antecknat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0732/10
Planens formella namn
Program för Kärra Centrum inom stadsdelen Kärra

Handläggare