Plan- och byggprojekt

Björlanda - Verksamheter vid Östergärde industriväg

SDN Lundby. Stadsdel Björlanda.

Detaljplan avser möjliggöra för småindustri, kontor och lager inom fastigheten Helgered 32:1. Planområdet är obebyggt, men föreslås ges en större byggrätt än idag vilket ger utrymme för fler företag att etablera sig i kommunen.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0727/13
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter vid Östergärde industriväg inom stadsdelen Björlanda

Handläggare

Markägare

Privat