Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Detaljplanen medger ca 370 nya lägenheter och ca 33 000 kvm ytor för centrumändamål (kontor/hotell/handel) varav 9 300 kvm är befintliga kontors- och handelsytor. Centrumverksamhet medges i bottenplan på samtliga kvarter med krav på etablering av handel/kontor i vissa strategiska hörnlägen. Två befintliga byggnader vid Mölndalsvägen bibehålls när området utvecklas.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-01-24. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5375.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0720/09
Diarienummer FK
FN2651/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Fredriksdalsgatan, samt ändring av detaljplan för Verksamheter vid Mölndalsvägen inom stadsdelen Krokslätt.

Handläggare

Markägare

Privat