Plan- och byggprojekt

Program - Gårda

SDN Centrum. Stadsdel Gårda.

Programmet ska ta ett helhetsgrepp om Gårdas utveckling mot en mer levande och blandad stadsdel med starkare kopplingar till övriga staden. I arbetet ingår att studera hur stadsdelen kan förtätas med ny bebyggelse, grönområden och offentliga platser samtidigt som områdets identitet och kulturhistoriska värden värnas och tillvaratas. Programmet ska visa på en etappvis utveckling av området och en vision som blir vägledande för pågående och kommande detaljplanering.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0691/13
Planens formella namn
Program för Gårda

Handläggare