Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder vid Siriusgatan

Bild 1: Flygvy över planförslaget (What! Arkitektur).
Bild 2: Inspirationsbild på hur främre delen av lokalgatan kan komma att se ut. Lokalgatan kantas av småhus med entréer och balkonger mot gatan (What! Arkitektur).

Detaljplanen innebär möjligheten att förändra stadsstrukturen och blanda och komplettera bebyggelsen. Detaljplanen syftar till att en komplettering av bostäder och befintlig markanvändning vid Galaxen och våtmarksparken planläggs för aktuell användning, stadslantgård samt allmän plats park.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.051971683882567,57.75729979069594]},"properties":{"id":"BN0678/13","name":"Bergsjön - Bostäder vid Siriusgatan","address":"","preamble":"","header":"Bergsjön - Bostäder vid Siriusgatan","body":"Plan - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0678/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0678/13
 • Diarienummer FK FN4498/14
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Siriusgatan inom stadsdelen Bergsjön

Kontaktuppgifter

Lii Tiemda

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna Björnered

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 69
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Viktor Sköldstedt

Planeringssamordnare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 24 55
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Familjebostäder

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 2. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 3. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 4. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.