Plan- och byggprojekt

Bö - Ändring av detaljplaner för del av kvarteret Vinbergssnäckan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Bö.

Syftet är att möjliggöra delning av fastigheten Bö 37:4 till två fastigheter för nybyggnad av ett bostadshus inom södra delen av fastigheten. Planändringen är ett tillägg till gällande detaljplan II-865 och II-1544 med planbestämmelser om fastighetsindelning (tomtindelning III-3977).

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0633/17
Planens formella namn
Ändring av detaljplan II-865 och II-1544 del av kvarteret 37 Vinbergssnäckan inom stadsdelen Bö

Handläggare

Markägare

Privat