Plan- och byggprojekt

Krokslätt - Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 20-25 lägenheter. Byggnaden ska också erbjuda ytor för verksamheter i bottenvåningen. Dessutom ska byggnaden ge ett tillskott till stadsrummet och harmonisera med riksintresset för övre Johanneberg.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 26 maj 2020.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0604/12
Diarienummer FK
FN7153/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen Krokslätt.

Handläggare

Markägare

AB Göteborgs Hyreshus