Plan- och byggprojekt

Södra Guldheden - Bostäder vid Dr Allards Gata

SDN Centrum. Stadsdel Guldheden.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga cirka 100 bostäder i ett område som redan har utbyggd infrastruktur och god kollektivtrafik. En ny cykelbana som länkar till huvudcykelnätet kan byggas längs med Dr Allards gata. Detaljplanen rymmer även gemensamhetsutrymmen så som växthus, skyddad cykelförvaring, sopsortering, bilpool mm. Planen är också ett av kommunens pilotprojekt för att pröva boende utan egen bil. Grönområdet bevaras så långt det är möjligt. Naturmarken skyddas speciellt med hänsyn till den mindre hackspettens biotop.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-12-11). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5215.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
132 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0593/11
Planens formella namn
Bostäder mm vid Dr Allards Gata inom stadsdelen Guldheden

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2016
    Inflyttning
    2019 andra halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad