Plan- och byggprojekt

Kviberg - Bostäder mm väster om Kvibergs kaserner

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kviberg.

Syftet med planen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt möjliggöra en utveckling av vandrarhemmet. Syftet är också att bevara de befintliga kasernbyggnaderna och sjukhuspaviljongen samt att nya byggnader ska anpassas till byggnadsminnet Kvibergs kaserner och dess omgivning. Syftet är också att hitta en lämplig användning för de byggnader inom området som bevaras. Syftet med planen är också att bevara befintlig parkkaraktär och den vegetationsklädda kullen i planområdets mitt, samt att med den nya bebyggelsen stärka stråket mellan Kvibergspark och hållplatsen i Kviberg.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-03-15. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5326.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0559/13
Diarienummer FK
FN6332/13

Handläggare