Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett till två flerbostadshus. Planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 24 september 2020.

Besvärshänvisning
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen men skickas/lämnas till stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg. E-post: sbk@sbk.goteborg.se

Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet meddelats på kommunens digitala anslagstavla. Rätt att överklaga beslutet har den som senast under granskningstiden yttrat sig och som dessutom är berörd av beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid överlämnas handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen. Tala om vilket beslut som överklagas, varför ni anser det felaktigt och hur ni vill ha det ändrat. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0555/14
Diarienummer FK
FN7007/17
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Gamlestadsvägen samt ändring av detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden

Handläggare

Markägare

Bostads AB Poseidon och Göteborgs stad.