Plan- och byggprojekt

Torp - Utbyggnad av kontor och tennisanläggning vid Töpelsgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Torp.

Syftet med planen är att ge Göteborg Lawn Tennisklubb (GLTK) möjlighet att utöka sin verksamhet med fyra tennisbanor och att bygga på den tillhörande kontorsbyggnaden från en till två våningar. Syftet är också att ge Polisens rytteri möjlighet till fler ytor för hagar och att utöka byggrätten för kontorshus väster om tennsbanorna.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2015-05-12. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5224.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0537/10
Diarienummer FK
FN0586/13
Planens formella namn
Detaljplan för utbyggnad av kontor och idrottsanläggning vid Töpelsgatan, inom stadsdelen Torp

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och även en mindre del privat mark