Plan- och byggprojekt

Länsmansgården - Nya småhus

Bild över planområdet
Foto: Camilla Lidholm

Syftet med planen är att möjliggöra komplettering av bostadsbebyggelsen i Länsmansgården. Målet är att de nya bostäderna ska erbjuda god boendemiljö, bidra till stadsbilden, och öka mångfalden av boendeformer i stadsdelen. Förslaget bedöms ge ett tillskott på cirka 50 bostäder i småhus, parhus eller radhusform.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

Planen antogs av byggnadsnämnden den 26 november 2013.

Nu pågår avtalsskrivning och projektering. Under 2015 kommer gator och vattenledningar inom planområdet att byggas ut, vilket innebär markarbeten som medför sprängning. Innan det arbetet startar kommer träden i området att avverkas.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.88660473597171,57.73419309713232]},"properties":{"id":"BN0528/10","name":"Länsmansgården - Nya småhus","address":"","preamble":"","header":"Länsmansgården - Nya småhus","body":"Inflyttning - färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0528/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade villor/radhus 50
 • Övrigt 32 lägenheter byggstartades av JM första halvåret 2016 och de färdigställdes 3 kv 2017.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0528/10
 • Diarienummer FK FN4067/10
 • Planens formella namn Detaljplan för småhus väster om Länsmansgården inom stadsdelen Biskopsgården

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2016
 • Byggstart 2016
 • Inflyttning 2017 andra halvåret
 • Projektavslut 2017

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.