Plan- och byggprojekt

Krokslätt - nya bostäder vid Norra Krokslättsgatan

Området Ortofoto: Stadsbyggnadskontoret

För att kunna komplettera den befintliga bostadsbebyggelsen vid Norra Krokslättsgatan har en ny detaljplan tagits fram. Det nya förslaget skyddar befintlig bebyggelse och dess kulturhistoriska värden samtidigt som byggrätt skapas för ett nytt bostadshus med ett 20-tal nya bostäder. Det nya huset ska ansluta till angränsande landshövdingehus i volym, skala och fasaddisposition.
Upplåtelseform blir hyresrätt.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.993092422169617,57.68901707650256]},"properties":{"id":"BN0495/05","name":"Krokslätt - nya bostäder vid Norra Krokslättsgatan","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - nya bostäder vid Norra Krokslättsgatan","body":"Inflyttning - färdigställt. - Ett bostadshus med ca 20 lägenheter - överklagad","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0495/05","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 30
 • Övrigt Projektet byggstartades 2 kv 2014.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0495/05
 • Diarienummer FK FN0614/08
 • Planens formella namn bostäder vid Norra Krokslättsgatan

Aktuell tidplan

 • Byggstart första halvåret 2011
 • Inflyttning 2015 första halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Markägare är Familjebostäder i Göteborg AB

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.