Plan- och byggprojekt

Rödjan - bioförgasningsanläggning i Ryaområdet

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Rödjan.

Ett nytt planförslag har tagits fram som gör det möjligt för Göteborg Energi att bygga en förgasningsanläggning för framställning av biogas öster om Rya Kraftvärmeverk. För att möjliggöra fartygstransporter till den nya anläggningen krävs en utbyggnad av den befintliga kajen. Utöver uppförandet av förgasningsanläggningen tillåts i den nya planen även industri- och hamnverksamhet.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 27 september 2016 att avbryta planarbetet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför avbrytande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0490/07
Diarienummer FK
FN0197/08
Planens formella namn
Detaljplan för Bioförgasningsanläggning inom stadsdelen Rödjan.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Hamn AB