Plan- och byggprojekt

Olskroken/Bagaregården - Blandstad inom Gamlestadens fabriker

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården.

Här planeras för cirka 250 lägenheter i flerfamiljshus och en större komplettering av verksamhetslokaler i en industrihistoriskt intressant miljö. Området gränsar direkt mot kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg och har kaj mot Säveån. Befintliga verksamheter ges i stor utsträckning möjlighet att finnas kvar i de bevarandevärda industribyggnaderna. Illustration: Erséus Arkitekter

Vad händer just nu?

Planen kommer inte upp för tillstyrkande vid byggnadsnämndens möte den 23 juni utan återkommer som tidigast vid byggnadsnämndens möte den 20 oktober.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0489/11
Diarienummer FK
FN1143/12
Planens formella namn
Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg

Handläggare

Markägare

AB Platzer Olskroken 18:7 c/o Platzer Fastigheter AB