Plan- och byggprojekt

Inom Vallgraven - Upphäva fastighetsindelningsbestämmelse i Kv Residenset

SDN Centrum.

Syftet med ändringen av detaljplanerna är att möjliggöra överföring av mark från fastigheten Inom Vallgraven 701:27 till Inom Vallgraven 53:16 (för den nya entrén och handikapparkeringen). Förslaget innebär att fastighetsindelningsbestämmelse (tomtindelning 1480K-III-7896) upphör att gälla. Därefter kan fastighetsindelningen förändras.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2016-10-03. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5242.

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0464/13
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för nordöstra delen av Otterhälleområdet och ändring av detaljplan för kv Residenset inom stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg

Handläggare