Plan- och byggprojekt

Tuve - Ändring av detaljplan för skola vid Grinnekullegatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Tuve.

Detaljplanen behöver ändras för att en ny skola ska kunna möjliggöras. Marken utgör i gällande detaljplan en så kallad ”A-tomt” för allmänt ändamål. Detaljplanen anger att byggnader får uppföras med en största byggnadshöjd på 7,0 m och i max en våning. Bedömningen är att en ny skola bör uppföras i två våningar för att mark ska kunna sparas som friyta.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 23 juni 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0462/18
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-3259 för skola vid Grinnekullegatan, inom stadsdelen Tuve

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad