Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Syftet med detaljplanen är att knyta ihop Rymdtorget och Komettorget genom att skapa nya gator samt ca 700 nya bostäder och lokaler. Detaljplanen kommer även att innehålla en utökning av Bergsjöskolan, flytt av instegskolan, flytt av fotbollsplan, förbättring av Komettorget, ny platsbildning, nya förskolor, boende med särskild service med mera. Tillkommande bruttoarea: Ca 56 000 kvm bostäder, 6 900 kvm utbildningslokaler samt 5 000 kvm lokaler.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0459/16
Diarienummer FK
FN5095/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget inom stadsdelen Bergsjön

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad samt privata aktörer