Plan- och byggprojekt

Bö - Bostäder m.m. vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Bö ochn Lunden.

Projektet syftar till att möjliggöra en utveckling av området, för att i enlighet med stadens utbyggnadsstrategi förtäta, komplettera och utveckla staden där befintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas effektivt, till exempel infrastruktur, service, kollektivtrafik. Föreslagen exploatering består av bostäder, BmSS, äldreboende, förskola och verksamhetslokaler. Totalt handlar det om ca 7500 kvm bruttoarea i ny bebyggelse. Projektet syftar också till att säkerställa en allmän gång- och cykelväg genom området.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram förutsättningar och förslag pågår. Under kvartal 2 och 3 genomförs ett antal utredningar som underlag för detaljplanen. I slutet av 2020 avses samråd äga rum.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0447/18
Diarienummer FK
FN7475/19
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Lilla Danska Vägen och Skogshyddegatan inom stadsdelarna Bö och Lunden

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad och privat