Plan- och byggprojekt

Gråberget - Bostäder m.m. vid övre delen av Ärlegatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Syftet med planen är att möjliggöra cirka 25 - 30 bostäder längs övre delen av Ärlegatan. Byggnaderna kan uppföras i fem våningar med inredd vind. Intentionen är att området ska utvecklas och bebyggas av en byggemenskap som i det framtida arbetet kommer att agera byggherre och ha stort inflytande över sin egen boendemiljö. En återvinningsstation iordningsställs i korsningen Ärlegatan/Stortoppsgatan.

Tidigare ingick nedre delen av Ärlegatan i denna detaljplan. Den delen har byggnadsnämnden återremitterat till stadsbyggnadskontoret för omarbetning.

Vad händer just nu?

2020-10-07

Våra arbeten går framåt och nu pågår ledningsarbeten för dricksvatten och el. Vi kommer i arbetsområdet att bredda gångbana och längs den avstängda delen kommer vi utföra sprängningar. Våra arbetstider i området är mellan 7:00-16.00.

Oktober - december: Arbetet nedåt Ärlegatan med breddning av gångbana och ledningsarbete påbörjas i mitten av oktober. När arbetet startar påverkar det framkomlighet för motorfordon som inte kan köra genom vårt arbetsområde, skyltar för omledning finns. Fotgängare och cyklister kommer komma fram och leds tillfälligt om. Följ orange hänvisningsskyltning.2020-06-26

Under vecka 26 pågår provtagning av marken inför kommande arbete med sanering som sker senare i sommar. För att skapa åtkomst till mark till exploatören kommer några träd, buskar och sly tas bort vid parkeringen Stortoppsgatan/Ärlegatan. Parkeringsplatser finns på hänvisad yta för tillfällig parkering vid fotbollsplanen.

När arbeten pågår kommer framkomligheten till viss del att påverkas, fotgängare och cyklister följer orange skylthänvisning.


2020-02-21

Trafikkontoret kommer att bygga om gator, gång- och cykelbanor längs med hela Ärlegatan. Planen är att vi kommer starta upp nu i mars 2020 med att bygga en tillfällig parkering med 20- 25 tillfälliga boendeparkeringar och parkeringsplatser vid fotbollsplanen på övre Ärlegatan. I samband med byggnation av bostäder på nedre och övre Ärlegatan kommer stor del av tillgängliga parkeringar på Ärlegatan att tas i anspråk för att etablera byggarbetsplatser.Planen vann laga kraft 2017-05-31. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5333.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Byggemenskap cirka 30 lägenheter stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0378/12
Diarienummer FK
FN1715/17
Diarienummer TK
TK6082/19
Planens formella namn
Detaljplaner för bostäder m.m. vid övre delen av Ärlegatan

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.