Plan- och byggprojekt

Backa - Gruppbostad vid Långhagsgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Syftet är att bygga en gruppbostad med särskild service. Behovet av denna typ av boende är stort i Göteborg. Detaljplanen medger att en byggnad som kan inrymma 6 lägenheter uppförs. Höjdsättningen av byggnaden är i planförslaget reglerad så att den inte blir högre än den närliggande bebyggelsen på Skogsängsvägen. Vid placering av byggnaden ska hänsyn tas till den fjärrvärmeledning som genomkorsar fastigheten.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2015-09-28. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5244.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0359/11
Diarienummer FK
FN5510/11
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Långhagsgatan inom stadsdelen Backa

Handläggare

Markägare

Göteborgs stad