Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Bangårdsviadukt

SDN Centrum. Stadsdel Stampen och Gullbergsvass.

Den nya bangårdsförbindelsens viktigaste funktion är att frigöra Drottningtorget - Nils Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik och därigenom bereda plats för en utökad kollektivtrafik samt ökat utrymme för gående och cyklande.

Vad händer just nu?

Kommunfullmäktige fattade 2010-05-06 beslut om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta detaljplan för en bangårdsförbindelse i form av en viadukt.

Just nu arbetar vi med att se över alternativa sträckningar för bangårdsviadukten, samordna lösningsalternativen med de andra stora projekten i omgivningen och till de planer som Staden har för framtiden. I projektet ingår också att titta på stadsbilden på Åkareplatsen och omkring brofästet på norra sidan. I höst kommer arbetet börja med att ta fram samrådshandlingar.

Viadukten föreslås ha dubbelriktad gång- och cykelbana på båda sidor samt två körfält i vardera riktning. Ambitionen är att den ska kunna upplevas som stadsgata.

Vid Åkareplatsen/Polhemsplatsen planeras viadukten stiga från marknivå, inbyggd i nya kvarter både på västra och troligtvis även östra sidan. Viadukten kommer ansluta till befintliga Stampbroar. Norr om bangården kommer troligen viadukten få en östlig sträckning in mot Gullbergsvass.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0358/10
Planens formella namn
Detaljplan för Bangårdsviadukt mm inom stadsdelarna Stampen och Gullbergsvass.

Handläggare