Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Program för Distansgatan Marconigatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Programförslaget anger påbyggnader på befintliga hus, ca 200 tillgängliga bostäder, och nybebyggelse på befintliga parkeringsplatser som antas generera ca 600 bostäder. Kompletteringen längs Distansgatan ger en förtätning i det idag obebyggda området mot Dag Hammarskjöldsleden. Marconigatan planeras för bebyggelse på båda sidor om gatan. En omvandling av stadsdelen prövas med nya bostadskvarter med verksamheter i bottenvåningarna, parkering under mark eller i parkeringsdäck och nya/förstärkta mötesplatser och gång- och cykelstråk. Bostadsområdets utformning med inre gårdsrum och ”bilfria” gator (ingen genomfartstrafik) värnas om ur ett barnperspektiv och parkering ska i huvudsak även fortsättningsvis ske i utkanten av området.

Området är markanvisat till Ikano Bostad och Riksbyggen som ska uppföra såväl bostadsrätter som hyresrätter inom området. Den totala andelen hyresrätter ska vara ca 1/3.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2013 att anteckna samrådsredogörelsen för programmet. Kommande detaljplanearbeten ska ske med utgångspunkt från planprogrammet och kontorets kommentarer till inkomna synpunkter.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0353/07
Planens formella namn
Program för Distansgatan Marconigatan - delar av Flatås

Handläggare