Plan- och byggprojekt

Johanneberg – Studentboende och förskola vid Viktor Rydbergsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Johanneberg.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett flerbostadshus med studentlägenheter med förskola i bottenvåningarna. I det tidiga förslaget ryms det cirka 50 studentlägenheter och fyra förskoleavdelningar inom planområdet. Marken utgörs idag av parkmark till viss del ianspråktagen av en lekplats. Staden kommer att arbeta för att de tillkommande lekytorna blir väl utformade för att användas både av förskolan och av allmänheten. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan som anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0349/13
Diarienummer FK
FN5427/13
Planens formella namn
Detaljplan för studentbostäder och förskola vid Viktor Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg

Handläggare

Markägare

Kommunen