Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Bostäder vid Långströmsgatan (BoStad2021)

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Biskopsgården.

Syftet med detaljplanen är att omvandla Långströmsgatan till ett stråk med mer stadsmässiga kvaliteter samt möjliggöra nya lägenheter och fler förskoleplatser. Detaljplanen följer ambitionerna i Strategi för utbyggnadsplanering, godkänd av Byggnadsnämnden 2014 samt Göteborgs stads budget 2016.
Planförslaget innebär byggnation av totalt ca 480 (42000 kvm BTA) bostäder i fem till åtta våningar på den befintliga Långströmsgatan samt på parkeringsytor mellan befintlig bebyggelse. Detta möjliggörs genom att huvudgatan och den inre matargatan slås ihop. Detaljplanen medger också utbyggnad av den befintliga förskolan vid Långströmsparken från tre till sex avdelningar. Centralt i området skapas en ny torgbildning där ska minst 300 kvm lokaler för centrumändamål uppföras i bottenvåningen. Detaljplanen möjliggör uppförande av lokaler för centrumändamål i bottenvåning i all ny bebyggelse. För att tillgodose parkeringsbehovet för nya och befintliga bostäder föreslås två parkeringsdäck i norra delen av planområdet. Det finns också möjlighet att anordna markparkeringar eller garage under mark inom bostadsgårdarna.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Trafikkontorets arbeten påbörjades 2018. Långströmsgatan flyttas - lokalgatan blir huvudgata för att ge de nya husen plats att byggas på den gamla sträckningen av gatan.
Det kommer att bli stökigt i trafiken en period med provisoriska trafiklösningar.

Trafikkontorets arbeten beräknas vara klara 2020.

Planen vann laga kraft 2018-06-14, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5433.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
480 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0347/14
Diarienummer FK
FN4449/15
Planens formella namn
Bostäder vid Långströmsgatan inom stadsdelen Biskopsgården i Göteborg, en del av jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad