Plan- och byggprojekt

Masthugget - Ändring av detaljplan vid Järnvågsgatan

Detaljplanen omfattar ett antal mindre ändringar av nu gällande detaljplan (Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget, dnr. 0402/13). Ändringarna avser möjliggöra ett mer ändamålsenligt genomförande av detaljplanen samt justera felaktigheter.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2022-11-30

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan.

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.951697387012583,57.70151565387046]},"properties":{"id":"BN0342/22","name":"Masthugget - Ändring av detaljplan vid Järnvågsgatan","address":"","preamble":"","header":"Masthugget - Ändring av detaljplan vid Järnvågsgatan","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0342/22","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0342/22
 • Diarienummer FK FN3412/22
 • Planens formella namn Ändring av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget

Kontaktuppgifter

Susanne Hagberg

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 28
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anna Starck

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 86
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Helena Pyk

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun och privata markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - efter antagande

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.