Plan- och byggprojekt

Högsbo - Upphävande av detaljplan längs EA Rosengrens Gata

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Högsbo.

Syftet med förslaget är att upphäva del av gällande plan (parkering samt NATUR) för att förhindra att ytor som är detaljplanelagda för parkering överförs till privata fastigheter i öster genom fastighetsreglering samt förhindra att gemensamhetsanläggningar för tillfart till parkeringsområdet inrättas.

Området ingår i ett större stadsomvandlingsprojekt utmed Dag Hammarsjöldsleden och kommunen behöver därför säkerställa sin äganderätt till marken.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-10-09, detta betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5421.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0341/16
Diarienummer FK
FN8156/16
Planens formella namn
Upphävande för del av Dp för utökning av parkeringsplatser längs EA Rosengrens Gata inom stadsdelen Högsbo

Handläggare

Markägare

Göteborgs kommun