Plan- och byggprojekt

Lundby - 40 nya lägenheter i norra Kyrkbyn

Foto: Stadsbyggnadskontoret

Förslaget innebär att 52 nya lägenheter ska byggas.
Detta kommer att ske på mark som idag är gräsyta och delvis används för lekplats och som nu omvandlas till bebyggelse.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.911462134550245,57.715195685522644]},"properties":{"id":"BN0326/07","name":"Lundby - 40 nya lägenheter i norra Kyrkbyn","address":"","preamble":"","header":"Lundby - 40 nya lägenheter i norra Kyrkbyn","body":"Inflyttning - färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0326/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 52
 • Övrigt Byggstart maj 2014.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0326/07
 • Diarienummer FK FN0489/09
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder i norra Kyrkbyn inom stadsdelen Kyrkbyn i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Byggstart Andra kvartalet 2014

Kontaktuppgifter

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.