Plan- och byggprojekt

Bagaregården - Nya bostäder vid Morängatan

Skiss gjord av KUB ARKITEKTER

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en byggnad mellan Morängatan, Sofiagatan och Frödingsgatan. Byggnaden ska ges möjlighet att inrymma bostäder, bostadsanknuten verksamhet och handel i delar av bottenplan. Byggnaden ska kunna anpassas till befintlig bebyggelse i skala och form.

Markanvisning har beslutats av fastighetsnämnden.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

Planen blev laga kraftvunnen 2014-02-20. Detta innebär att planen är gällande.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.018743666495203,57.72016362310287]},"properties":{"id":"BN0323/11","name":"Bagaregården - Nya bostäder vid Morängatan","address":"","preamble":"","header":"Bagaregården - Nya bostäder vid Morängatan","body":"Inflyttning - färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0323/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 37

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0323/11
 • Diarienummer FK FN5361/11
 • Planens formella namn Bostäder vid Morängatan inom stadsdelen Bagaregården

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2014-02-20
 • Byggstart 2016-04-11
 • Inflyttning 2017 andra halvåret
 • Projektavslut 2017

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-3681144
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.