Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Ändring av detaljplan vid Fagottgatan/Mandolingatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintliga balkonger och att utformningen av balkongerna i detalj anpassas till det ursprungliga arkitektoniska uttrycket. Utbyggnaden av balkongerna utförs konsekvent på samtliga punkthus båda gavlar för att helhetsintrycket inte ska gå förlorat. Syftet är även att säkerställa bevarandet av bostadshusens kulturmiljövärde genom planbestämmelse samt att anpassa byggrätten så att de befintliga bostadshusen och komplementbyggnaderna blir planenliga.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas senast 2020-10-28

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 utställningshallen på nedre plan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0210/17
Planens formella namn
Ändring av detaljplan II-2930 för bostäder vid Fagottgatan/Mandolingatan, Järnbrott 138:1–10 inom stadsdelen Järnbrott

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad (tomträtt)