Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Cirkulationsplats vid Torpagatan och Rosendalsgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en cirkulationsplats i korsningen för Torpagatan och Rosendalsgatan. Trafikmängden förväntas öka i samband med att bostäder tillkommer i området, detta innebär att anläggningen är nödvändig för att öka kapacitet, framkomlighet och säkerhet i korsningen.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-02-27, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5496.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0177/17
Diarienummer FK
FN7142/17
Planens formella namn
Detaljplan för cirkulationsplats vid Torpagatan-Rosendalsgatan inom stadsdelen Sävenäs

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad