Plan- och byggprojekt

Skintebo - Ändring av del detaljplaner för kvarteret Hjärtholmen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med ändringen av detaljplanerna är att upphäva planbestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Skintebo 10:45 och del av fastigheten Skintebo 10:1 för att möjliggöra ett genomförande i enlighet med detaljplanen II-3635 som vann laga kraft 1985. En fastighetsindelningsbestämmelse är en bestämmelse som reglerar hur ett planområde ska vara indelat i fastigheter. Övriga planbestämmelser fortsätter att gälla som tidigare.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2020-06-30). Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan förenklat förfarande - laga kraft

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0137/18
Planens formella namn
Ändring av detaljplanerna II-3420 och II-3635, del av kv. 309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim

Handläggare