Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

23 träffar
Visa som:
 • Bergsjön - 100 nya äldrebostäder vid Saturnusgatan

  Plan - avbrutet Projekt
  Genom att ett mindre naturområde bebyggs finns möjligheten att äldreboendet Bergsjöhöjd kan uppföra 100 nya bostäder.
 • Bergsjön - Bostäder mellan Rymdtorget och Komettorget

  Plan utökat förfarande - startskede Projekt
  Syftet med detaljplanen är att knyta ihop Rymdtorget och Komettorget genom att skapa nya gator samt ca 700 nya bostäder och lokaler.
 • Bergsjön - Bostäder vid Siriusgatan

  Plan - samråd Projekt
  Bild 1: Främre delen av den nya lokalgatan kantas av småhus med entréer och uteplatser mot gatan (Okidoki arkitekter).
 • Bergsjön - Program för Bergsjön

  Program - avslutat Projekt
  Programarbetet ska identifiera kompletteringsbebyggelse samt åtgärder för en bättre struktur.
 • Gamlestaden - Blandstad vid Hornsgatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Planens syfte är att skapa förutsättningar för en ombyggnad och påbyggnad av HK3 samt att skapa två nya byggrätter i anslutning till HK3.
 • Gamlestaden - Bostäder vid Brettegatan

  Plan - Vilande Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett flerbostadshus.
 • Gamlestaden - Förlängning av Hornsgatan

  Plan - kompletterande samråd Projekt
  Allmänplats ny väg och bro över Säveån.
 • Gamlestaden - Förskola vid Varnhemsgatan

  Plan utökat förfarande - samråd II Projekt
  Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en ny förskola med 8 avdelningar.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-07-06.
 • Gamlestaden - Gamlestads torg etapp 2

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Blandstadsbebyggelse i kvartersform med ca 900 lägenheter, en F-3-skola och ca 40 000 kvm lokalytor för kontor, service, butiker m.
 • Gamlestaden - Handel, bostäder m m i SKF-området.

  Plan - utställning II Projekt
  Planområdet omfattar SKFs gamla industriområde.
 • Gamlestaden - Järnvägsområde med mera i Lärje

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Planen ska möjliggöra nya uppställningsspår för persontåg samt två nya anläggningar kopplade till Alelyckans vattenverk.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-08-10.
 • Gamlestaden - Program för Slakthusområdet

  Program - samråd Projekt
  Programmets övergripande syfte är att visa på en framtida utveckling av Slakthusområdet som en integrerad stadsdel med blandstadskaraktär.
 • Gamlestaden - Slakthusmotet

  Plan - Vilande Projekt
  Syftet med Slakthusmotet är att sammanbinda det nationella vägnätet E45, E20 och E6, att möjliggöra framtida stadsutveckling i Marieholmsområdet och att skapa tillgänglighet till Gamlestaden och nordöstra delen av Göteborg.
 • Gamlestaden utvecklas till en grön stadsdel

  Trafikarbete färdigställt Projekt
 • Kortedala - Förskola vid Annandagsgatan

  Plan standardförfarande - efter antagande Projekt
  Syftet med planen är att utöka byggrätten för befintlig förskola för att möjliggöra en ny förskola med 4 avdelningar i 2 våningar.
 • Kortedala - Kortedala Torg

  Program - avslutat Projekt
  Programmet syftar till att stärka underlaget för torget och den kommunala servicen.
 • Kortedala - Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg

  Inför program Projekt
  Programmet ska studera hur Kortedala och norra Kviberg kan förtätas och kopplingarna till närliggande stadsdelar och Kvibergs park kan stärkas, samtidigt som kvaliteterna i den befintliga strukturen värnas.
 • Naturreservatet Lärjeåns dalgång

  Information och samråd 2 Projekt
  Syftet med att bilda naturreservat för Lärjeåns dalgång är att säkerställa områdets stora natur-, kultur-, landskapsbilds- och friluftslivsvärden.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-10-31.
 • Utby - Bostäder mm. vid Fjällbogatan

  Plan standardförfarande - startskede Projekt
  Syftet med detaljplanen är att utveckla samt stärka området och stråket med fler bostäder, ca.
 • Utby - fler bostäder vid Fjällbo Park

  Program - avslutat Projekt
  I Fjällbo Park prövas förutsättningarna för kompletteringsbebyggelse av bostäder, både småhus och mindre flerfamiljshus, totalt ca 50-70 bostäder i småhus och lägenheter.
 • Översiktsplan - Jordbruksområden

  Översiktsplan - utställning Projekt
  Tillägget syftar till att främja bevarandet och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg och etablera planeringsrutiner som identifierar och tar tillvara de olika värdena i jordbruksmarken.
 • Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

  Översiktsplan - Godkänd Projekt
  Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.
 • Översiktsplan för Göteborg

  Översiktsplan - efter antagande Projekt
  Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen.