Plan- och byggprojekt

Backa - Markanvisning för Selma Lagerlöfs Torg - Bostäder, handel, kontor m m

SDN Norra Hisingen, Stadsdel Backa

Planområdet är beläget ca 5 km norr om centrala Göteborg.

Detaljplanen utgör den första etappen av en omvandling av Selma Lagerlöfs torg med omgivningar.

Ytterligare etapper framgår av bilagda handlingar: "Program för områden vid Selma Lagerlöfs torg och delar av Litteraturgatan" samt i "Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg och kringliggande områden. Sammanfattning och inriktning". I sammanfattningen av de parallella uppdragen har en rad viktiga planeringsförutsättningar noterats som ska beaktas av de intressenter som lämnar intresseanmälan.

Den första detaljplanen omfattar centrumdelen av Selma Lagerlöfs torg med helt nya lokaler för handel samt bostäder, idrott och kultur m.m.

Preliminär avgränsning för detaljplan 1 framgår av bilagd karta. Notera att detaljplan 1 endast omfattar del av det område som behandlades i de parallella uppdragen.

Du hittar alla dokument i processtegen till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och markanvisning har lämnats till Keywe AB tillsammans med Landsort Care 3 AB för bostäder och idrottshall i kombination med student/ungdomsbostäder i etapp I. De andra exploatörerna har fått markanvisning för bostäder/verksamheter.

Karta

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 500 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadhus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt
  Övrig information
  Arbetet med detaljplanen ska påbörjas under hösten 2012.
  Projektet utvecklas i samarbete mellan de två huvudsakliga markägarna Göteborg Stad och Rysåsen Fastighets AB (Förvaltnings AB Framtiden). Projektet benämns "Framtidens Selma".
  De båda markägarna kommer gemensamt att markanvisa respektive mark till en grupp byggintressenter som gemensamt ska utveckla ett förslag till bebyggelse. Byggintressenterna behöver således anmäla intresse endast till fastighetskontoret.
  Framtidenkoncernen har idag ca 2500 hyresrätter i närområdet. Fler fastighetsägare eftersträvas för att få till en bättre balans mellan privat ägande och allmännyttan.

  Framtidskoncernen har preliminärt anmält intresse för ca. 100 hyreslägenheter och ca 50 - 100 bostadsrätter samt handel i bottenvåningar, kontor m.m. Utöver detta kommer att markanvisas för ca. 100 hyreslägenheter och ca. 200-250 bostadsrätter (preliminära siffror).

  Inom området ska det också byggas en idrottshall. Det kan vara aktuellt att denna ägs och förvaltas av annan än kommunen. Idrottshallen kan komma att byggas i kombination med bostäder och en intresseanmälan för detta välkomnas.
  Utveckling av bostäder i form av "byggemenskap" kan också vara aktuellt. (Information om byggemenskaper finns att hämta på www.hallbarastader.gov.se)

  Frågor kring markanvisningen besvaras av utvecklingsledare Lars Johansson på fastighetskontorets planeringsenhet, 031-368 10 55 samt av projektledaren på Rysåsen Fastighets AB Kristina Hulterström, 031-7737560.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN0703/09
  Beslut
  2013-02-08
  Markanvisning lämnad till
  Förvaltnings AB Framtiden
  Keywe AB med Landsort Care 3 AB
  Botrygg Bygg AB
  Riksbyggen

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Ytterligare upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Fastighetskontoret