Plan- och byggprojekt

Krokslätt - bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan

Modellbild och montage över gång- och cykelstråket.

Planförslaget innebär att befintlig industribebyggelse rivs och att ny kvartersbebyggelse i 6-8 våningar uppförs. Fokus ligger på bostadsmiljön, särskilt ur ett barnperspektiv. Ett allmänt stråk för gång- och cykeltrafik hålls öppet genom kvarterets inre i nord-sydlig riktning. Området beräknas rymma upp till 400 bostäder 2.500 kvm handel och 2.500 kvm verksamheter.href="http://bostad.skanska.se/Pages/ResidentialProject.aspx?id=9984&epslanguage=sv/">Länk till Skanskas del av projektethref="http://www.jm.se/bostader/sok-bostad/vastra-gotaland/goteborg/sodra-centrum/lightfactorygbg//">Länk till JM:s del av projektet

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen är laga kraftvunnen (2014-06-02). Detta innebär att planen är gällande.


[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.999765332656642,57.68032567847231]},"properties":{"id":"BN0438/10","name":"Krokslätt - bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan","address":"","preamble":"","header":"Krokslätt - bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan","body":"Byggstart/pågående byggprojekt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0438/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 613
 • Övrigt Drygt 600 lägenheter färdigställdes 2018.

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0438/10
 • Diarienummer FK FN4533/11
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och verksamheter söder om Falkenbergsgatan inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart 2015
 • Byggstart Andra/tredje kvartalet 2015
 • Inflyttning 2017 andra halvåret
 • Projektavslut 2019

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Anna Björnered

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 69
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.