Plan- och byggprojekt

Ny cirkulationsplats på Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan

I kvarteret Domherren på Övre Johanneberg byggs nya bostadshus, utökad handel och service. De tre nya höghusen är en del i ambitionen att bevara och förstärka Övre Johanneberg som en attraktiv och levande stadsdel.


Trafikontoret ska bygga en cirkulationsplats - rondell - i korsningen Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och bilister.

Vad händer just nu?

I samband med att bostäderna färdigställs kommer Korsningen Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan att byggas om till en cirkulationsplats för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och bilister. Viktor Rydbergsgatan får också nya parkerings- och lastplatser. Arbetet påbörjas under vintern 2018 och avslutas under slutet av året.Korsningen kommer vara öppen under byggtiden men med begränsad framkomlighet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98616887895701,57.68691544515911]},"properties":{"id":"Tk2645/15","name":"Ny cirkulationsplats på Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan","address":"","preamble":"","header":"Ny cirkulationsplats på Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan","body":". ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=Tk2645/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer TK Tk2645/15
 • Planens formella namn Kvarteret Domherren

Kontaktuppgifter

Negin Shabani

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 26 77
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede - trafikprojekt

  • Projketet beräknas starta under 2018

 2. Pågående trafikarbete

 3. Trafikarbete färdigställt

 4. Informationsmaterial

 5. Tidplan trafikprojekt