Plan- och byggprojekt

Mariagatan blir en trevligare plats för gröna trafikanter

Mariaplan har rustats upp och blivit en öppen plats för alla, med utrymme för aktiviteter och evenemang eller en stund i solen. Under våren 2017 fortsätter vi med Mariagatan som ska bli cykelfartsgata mellan Mariaplan och Älvsborgsgatan.



Nu gör vi miljön mer trivsam och lättframkomlig för både cyklister och gående när Mariagatan blir cykelfartsgata. Gatan kommer fortfarande att vara öppen för fordonstrafik men extra hänsyn ska tas till cyklister och hastigheten ska vara cykelfart, dvs 15-20 km/h. I samband med ombyggnaden av Mariagatan kommer även Slottskogsgatan vid Apoteket att ändras för att det ska fungera bättre för gående och cyklister.



Säkrare för gående


Ett målat övergångsställe och farthinder där Slottskogsgatan ansluter till Mariaplan gör det tydligt för bilisterna att de ska lämna företräde för gående. För att öka säkerheten kommer också cykelbanan att justeras där den ansluter till Slottskogsgatan och cirkulationen.



Mer grön miljö


Gångstråken rustas upp, det blir fler platser att slå sig ner på, fler cykelparkeringar och fler planteringar. Spårvagnshållplatserna ses över och ytorna utökas något. Utrymmet mellan spårvagnsspåren får gräs som dämpar buller.



Alla friska träd sparas och deras förutsättningar förbättras med mer vatten och luft till rötterna.



Nytt läge för några p-platser


För att klara alla förbättringar behöver också ett par parkeringar flyttas över till Mariagatan, till ett nytt läge närmast Mariaplan. Vi passar även på att rusta upp själva Slottskogsgatan med ny beläggning så att groparna i gatan försvinner.

Vad händer just nu?

I första etappen bygger vi om den del av Mariagatan som ligger närmast Mariaplan. Förutom att gatan byggs om till cykelfartsgata lägger vi ny asfalt på trottoarkanten, bygger planteringslådor runt träden och rustar upp spårvagnshållplatsen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.921137425941009,57.68692755023083]},"properties":{"id":"TK2255/16","name":"Mariagatan blir en trevligare plats för gröna trafikanter","address":"","preamble":"","header":"Mariagatan blir en trevligare plats för gröna trafikanter","body":"Trafikarbete färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=TK2255/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer TK TK2255/16

Kontaktuppgifter

Lena Ljungholm

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 26 82
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Trafikarbete färdigställt

 2. Informationsmaterial

 3. Tidplan trafikprojekt

  • Tidplan

   Arbetena startades i november 2016 på Slottskogsgatan.
   I slutet av april 2017 kommer Mariagatan att stängas av i sektioner när gatan byggs om till cykelfartgata. Trafiken leds då om.
   Arbetena beräknas pågå till hösten 2017.

 4. Länkar