Plan- och byggprojekt

Heden - Centralbad och blandstad norr om Valhallagatan

Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan som möjliggör ett centralbad samt blandstad med parker, torg, gator, förskolor, skola, bostäder, centrumverksamhet m.m. De kvaliteter och funktioner som området hyser idag i form av event- och idrottsområde, park, kulturmiljö mm ska utvecklas och värnas.

Läs också om detaljplan för arenor och blandstad söder om Valhallagatan
Läs också om program för del av evenemangsområdet

Vad händer just nu?

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.989215528541092,57.70233250804394]},"properties":{"id":"SBN-2023-00174","name":"Heden - Centralbad och blandstad norr om Valhallagatan","address":"","preamble":"","header":"Heden - Centralbad och blandstad norr om Valhallagatan","body":"Plan utökat förfarande - startskede. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBN-2023-00174","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBN-2023-00174
 • Diarienummer FK EXF-2023-00680
 • Planens formella namn Detaljplan för centralbad och blandstad norr om Valhallagatan inom stadsdelen Heden

Kontaktuppgifter

Robin Sjöström

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 51
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anna Starck

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 86
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Janna Andersson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.