Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Kiosk vid Vasaplatsen

Syftet med planen är att ett permanent bygglov ska kunna ges för en ny kiosk vid Vasaplaten.
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.97006486125741,57.69858523171475]},"properties":{"id":"SBF-2023-00049","name":"Lorensberg - Kiosk vid Vasaplatsen","address":"","preamble":"","header":"Lorensberg - Kiosk vid Vasaplatsen","body":"Plan standardförfarande - granskning. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=SBF-2023-00049","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK SBF-2023-00049
 • Diarienummer FK EXF-2023-00583
 • Planens formella namn Detaljplan för Kiosk vid Vasaplatsen inom stadsdelen Lorensberg.

  Tidigare diarienummer för SBK 0792/07
  Tidigare diarienummer för FK 1454/17

Kontaktuppgifter

Viveca Risberg

Projektledare
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 45
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Anders Lidén

Plankonsult
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 85
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Julia Carmesund

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 12 91
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.